Policy & riktlinjer

VERKSAMHETSIDÈ

Mellby Padelklubb är en ideell idrottsförening vars huvudsakliga idrott är att skapa en verksamhet som för människor samman. En naturlig möteplats för vänner och familj.

VÄRDEGRUND

Verksamheten ska utgå från delaktighet och engagemang.

och alla medlemmar ska ges möjlighet att känna samhörighet, behandlas på ett respektfullt sätt och ges möjlighet att uppleva glädje både på och utanför padelbanan.

Alla spelare ges samma möjligheter, såväl sportsligt som ekonomiskt oavsett kön, härkomst eller religion.

Mellby Padelklubb ska verka för att skapa dopingfria, drogfria och tobaksfria idrottsmiljöer.

Sexuella trakasserier och övergrepp är oförenliga med vår vision och värdegrund.

VERKSAMHETSMÅL

 • Alla som vill ska få vara med och spela padel oavsett ambitionsnivå
 • Alla spelare ska ges möjlighet att utvecklas på ett bra sätt 
 • Bedriva tävlingsverksamhet, seriespel och klubbmästerskap (KM)
 • Ungdomsverksamheten ska ha både flick- och pojkverksamhet i olika åldrar
 • Vi ska få fler föräldrar engagerade i föreningen samt öka medlemsantalet
 • Klubben ska ha som mål att bibehålla medlemmarna

PLAN FÖR ATT NÅ VERKSAMHETSMÅL

 • Arbeta för att ha utbildade ledare i alla åldrar
 • Förstärka Mellby Padelklubb – andan så att ledare och spelare väljer att vara kvar i föreningen
 • Bjuda in medlemmar på olika evenemang och utbildningar under året

JÄMSTÄLLDHETSMÅL

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling.

Jämställdhetsperspektivet ska finnas med på alla nivåer, alla beslut och i all verksamhet.

MÅL FÖR MELLBY PADELKLUBB

 • Alla ska ges lika möjligheter och villkor att utöva och leda idrott. Det kräver att resurserna fördelas likvärdigt och rättvist. Alla ska ha tillgång till kompetenta tränare och ledare samt likvärdiga förutsättningar för träning och tävling.
 • Kvinnor och män ska ha lika stort inflytande i beslut som rör klubben. Klubbens mål är att fördelningen i styrelsen bör vara jämlik.
 • Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.

SEXUELLA ÖVERGREPP

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja.

Sexuella övergrepp är oförenligt mot Mellby Padelklubbs värderingar.

Klubbens policy inriktar sig särskilt på skyddet av barn och unga upp till 18 år. Alla barn och ungdomar har rätt att delta i klubbens verksamhet och att utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt.

Policyn syftar till att förstärka skyddet av barn och unga mot sexuella övergrepp, utnyttjande och trakasserier inom klubbens verksamhet.

Klubbens policy utgår från gällande lagstiftning och Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv. Det är barnens och ungdomarnas berättelser och upplevelser som är avgörande, inte förövarens motiv.

När det finns uppgifter om sexuella övergrepp ska klubben agera med snabbhet, skydda barnet/ungdomen, inhämta relevant information och agera med såväl stort ansvar som med diskretion.

Klubben ska erbjuda alla barn och ungdomar en kamratlig och trygg social miljö.

Verksamheten i klubben ska organiseras så att sexuella övergrepp både kan förebyggas och upptäckas tidigt. En viktig förutsättning för att kunna vidta lämpliga åtgärder och att arbeta förebyggande är att barns och ungdomars berättelser och signaler tas på allvar.

I all utbildningsverksamhet i klubbens regi ska frågor om sexuella övergrepp tydligt uppmärksammas. Alla klubbens ledare, tränare, funktionärer samt föräldrar/anhöriga ska vara väl insatta i klubbens policy och vilka krav klubben ställer på den enskilda funktionären.

Klubbens ordförande och övriga ledamöter i styrelsen har alltid det yttersta ansvaret.

Det är klubbens styrelse som med barnets bästa som utgångspunkt och med stöd av klubbens stadgar ska besluta om den utpekade ska ta ”time out” under pågående utredning eller att den utpekade omgående ska skiljas från sitt uppdrag i klubben.

Misstanke om sexuella övergrepp ska alltid polisanmälans av styrelsen.

Det är polisen som beslutar om rättsliga åtgärder ska vidtas.

HUR BÖR MELLBY PADELKLUBB AGERA VID SEXUELLA ÖVERGREPP

Den eller de som fått kännedom om eller misstänker att sexuella övergrepp förekommit inom klubben ska omgående ta upp den akuta situationen med klubbens styrelse.

 • I första hand kontaktas klubbens ordförande.
 • I andra hand de som styrelsen särskilt utsett.

SKYDD AV BARNET/UNGDOMEN

Det viktigaste i den akuta situationen är att barnets/ungdomens psykiska och fysiska hälsa skyddas. Föräldrarna ska kontaktas snarast, om inte förövaren misstänks finnas inom familjen.

INHÄMTA INFORMATION

Ofta klarar barnet inte av att berätta vad som hänt. Därför är det viktigt att den/de som fått kännedom om händelsen i första hand informerar klubbens ordförande eller de som styrelsen särskilt utsett.

Det är viktigt att klubbens styrelse skyndsamt inhämtar tillräckligt med information om händelsen för att kunna göra en bedömning av vilka åtgärder som måste vidtas.

Det är också viktigt att observationer, iakttagelser och berättelser dokumenteras då de kan behövas som bevis vid en eventuell rättslig prövning. Det är styrelsens ansvar eller de som styrelsen särskilt utsett som har ansvaret för dokumentationen.

RÅD VID SAMTAL MED BARN OCH UNGA

Den i styrelsen eller den som av styrelsen har tilldelats ansvaret att samtala med barnet om det som hänt måste gå varsamt till väga och skapa en lugn, trygg och förtroendefull miljö så att barnet törs och kan berätta vad som hänt. Den som styrelsen utser bör vara en person med adekvat utbildning/erfarenhet för att kunna samtala med barnet.

 • Respektera barnets tid och skapa en lugn miljö
 • Begränsa antalet vuxna i rummet
 • Informera om vad som ska hända
 • Börja med att lyssna noggrant utan att värdera
 • Inled med öppna frågor och prata så att barnet förstår
 • Undvik kroppskontakt
 • Avsluta med att ta bollen och lyfta ansvaret från barnet

Skriv ner vad barnet berättat efter samtalet

BEDÖMNING

Styrelsen ska beakta såväl ansvarstagande som diskretion. Utifrån de uppgifter som framkommit i styrelsens utredning och efter samtal med barnet finns ett antal frågor för styrelsen att överväga:

 • Behöver barnet/ungdomen omedelbart stöd och/eller vård
 • Beslut om polisanmälan
 • Beslut om time out under utredningstiden
 • Beslut om att utövaren ska lämna sitt uppdrag omedelbart
 • Beslut om uteslutning ur klubben. En viktig princip för klubben med klubbens policy och värdegrund som utgångspunkt är att barnet/ungdomen aldrig ska behöva lämna verksamheten för att den utpekade är kvar.

KOMMUNIKATION TILL BERÖRDA

Det är styrelsens ansvar att besluta om vilken information om händelsen som ska lämnas ut, till vilka och på vilket sätt den ska lämnas ut.

SUSPENDERING AV UPPDRAG INOM Mellby Padelklubb

Att vara ledare, tränare eller funktionär inom Klubben är ingen rättighet utan ett förtroendeuppdrag.

Av klubbens stadgar 11 § Uteslutning… framgår att en misstänkt kan beläggas med time out alternativt permanent kan skiljas från sitt uppdrag. Av klubbens stadgar § 24 Styrelsens åligganden framgår även att det är styrelsens ansvar att besluta om en misstänkt ska beläggas med time out under utredningen eller om förövaren permanent ska skiljas från sitt uppdrag oavsett om personen döms eller frikänns i rätten.

UTESLUTNING FRÅN KLUBBEN Av klubbens stadgar 11 § Uteslutning mm framgår att sexuella övergrepp är en grund för uteslutning ur Mellby Padelklubb.

UPPFÖLJNING

Sexuella övergrepp väcker starka känslor som kan ligga kvar i klubben, hos medlemmar, barn, ungdomar, föräldrar, ledare och tränare under en lång tid och påverka verksamheten och stämningen i klubben negativt. Det är angeläget att klubben skapar förutsättningar för alla berörda att bearbeta sina känslor och sin oro. Därför ska klubben utforma en plan för uppföljningen.

FÖREBYGGANDE ARBETE

Inom Mellby Padelklubb värnar vi om goda och respektfulla relationer mellan barn, ungdomar och vuxna. Samtidigt vet vi att

det finns personer inom idrottsrörelsen som har benägenhet att begå sexuella trakasserier och/eller sexuella övergrepp mot de barn och unga som deltar i verksamheten. Ibland kan det tyvärr vara så att personerna söker sig till idrottsföreningar just av det skälet att det där finns många barn och unga som de kan knyta kontakter med. Det är därför viktigt att klubben aktivt arbetar för att förbygga sexuella övergrepp.

Alla ledare, tränare och övriga funktionärer i vår klubb ska aktivt delta i det förebyggande arbetet. Deltagande i utbildning och ledarträffar som bland annat behandlar frågor om sexuella övergrepp är obligatoriska. Ledare, tränare och andra funktionärer i vår klubb är skyldiga att informera föreningens ordförande om de misstänker att något barn eller ungdom blivit utsatt för sexuella trakasserier och/eller övergrepp av någon av klubbens ledare/tränare eller annan vuxen.

BARNRÄTTSPERSPEKTIVET

Klubbens verksamhet ska utgå från Barnkonventionen och barnrättsperspektivet. Alla berörda i klubben ska diskutera och vara väl insatta i vad det betyder för just vår klubb. Dessa frågor behandlas i de utbildningar och ledarträffar som klubben anordnar.

UPPMÄRKSAMHET PÅ RISKBETEENDE HOS FÖRÖVAREN OCH TECKEN HOS DEN UTSATTA

Det är viktigt att inte förväxla sunda och normala relationer mellan ledare, tränare och barn och ungdomar som deltar i klubbens verksamhet med riskbeteende hos ledare inom klubben. Vad det handlar om är att alla ska uppmärksamma osunda kontakter och relationer. I utbildningssammanhang och på ledare- och tränarträffar är det angeläget att diskutera dessa skillnader och vart gränserna går. De som blivit utsatta för sexuella övergrepp reagerar mycket olika. Därför är det är av stor vikt att ledare, tränare och anhöriga är uppmärksamma på barnens och ungdomarnas beteenden och reaktioner.

KONTROLL UR BELASTNINGSREGISTRET OCH FÖRENINGENS STADGAR

Det är ingen rättighet att vara ledare, tränare eller annan funktionär inom Mellby padelklubb. Tvärtom är det är ett förtroendeuppdrag som ställer stora krav på ledare, tränare och övriga funktionärer att i alla lägen uppträda på ett förtroendeingivande och ansvarsfullt sätt. Föreningens stadgar är ett viktigt redskap om en person visar sig vara tidigare dömd, ett sexuellt övergrepp inträffat eller om misstanke uppstår. Det kan t ex gälla time out förbud mot att inneha uppdrag inom klubben eller uteslutning ur klubben. Mellby Padelklubb har i sina stadgar § 11 Uteslutning mm infört regler som syftar till att motverka och kunna åtgärda sexuella övergrepp. Kontroll ur belastningsregistret kan vara ett effektivt sätt att hindra en tidigare dömd person från att vara ledare, tränare eller på annat sätt var verksam inom klubbens barn- och ungdomsverksamhet. Klubben har i sina stadgar § 12 Medlems rättigheter och skyldigheter infört en regel om att kräva att alla ledare, tränare eller andra funktionärer som är verksamma inom klubben själva ska begära ett utdrag ur belastningsregistret hos polismyndigheterna och överlämna det svaret oöppnat i ett slutet kuvert till föreningens ordförande. Detsamma gäller klubbens anställda och styrelse.

FÖRHÅLLNINGAR TILL SOCIALA MEDIER

Syftet med sociala medier är att på ett enkelt sätt kunna marknadsföra vår klubb genom att publicera bilder och inlägg. Sättet vi gör det på ska vara seriöst och stilrent. Filter på bilder får gärna användas för att göra bilderna snyggare. Försök hitta nya sätt att ta bilder för att undvika för mycket upprepande, ex ständigt återkommande prispallsbilder.

Vi ska enbart ha god ton och vara neutrala i våra åsikter så de inte kan uppfattas som stötande. Det är viktigt att tänka på och respektera den personliga integriteten när vi publicerar, är vi osäkra på om personen inte vill bli publicerad med bild och eller personuppgifter, ska vi hellre avstå det. För att följa vanligt förekommande riktlinjer från idrottsförbund kring ungdomar och idrottande, bör vi inte fokusera på placeringar vid tävlingar. Fokus bör istället ligga på den personliga prestationen och glädjen.

Våra sociala medier ska enbart följa organisationer, sponsorer, företag och föreningar som har med vår verksamhet att göra. Vi gör det enkelt för oss genom att generellt inte följa några privatpersoners på Instagram. Lösenord till konto får inte lämnas ut till någon som inte ska vara redaktör.

DROGER OCH ALKOHOL

Utgångspunkten är att Mellby Padelklubb ska vara en trygg miljö också ur drog- och alkoholsynpunkt.

Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i våra aktiviteter. Detta ställer krav på våra ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

Detta innebär att inga droger inklusive alkohol ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med aktiviteter för barn och ungdomar.

Följande gäller i samband med tävling eller träning alternativt i kläder med

Mellby Padelklubb´s logo:

* All drog-, alkohol- och tobaksförtäring i berusningssyfte i samband med all verksamhet enl. ovan är totalt förbjuden. Detta gäller även till- och från transporter från tävlingar och träningar.

* Medlemmar som inte följer givna regler skall snarast avstängas tills vidare åtgärder är vidtagna.

* Bryts ovanstående regler i samband med tävling skall även respektive snarast skickas hem där den enskilde bekostar resan.

DOPING

Mellby Padelklubb tar starkt avstånd från alla former av doping.

Den som gör sig skyldig till doping riskerar att bli avstängd från all idrottslig verksamhet i två år.

Vi välkomnar alla, oavsett vilket motiv man har att träna. Men vi säger nej till den som vill använda sig av otillåtna dopingpreparat.

%d bloggare gillar detta: